Školský poriadok

Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku, ul. J. Švermu4, 071 01 Michalovce

Školský poriadok Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku,

ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce

 

 

 

 

 

Dokument:

Školský poriadok

V pedagogickej rade:

28.8.2019

Platný od:

01.09.2019

Vydáva

Mgr. Katarína Čintalová

 

 

 

 

Školský poriadok obsahuje:

 1. Úvodné ustanovenia

Článok 1  Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelávanie

Článok 2 Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole,  

pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími

zamestnancami materskej školy

Článok 3 Prevádzka a vnútorný poriadok materskej školy.

Článok 4 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich      

ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.

Článok 5 Podmienky zaobchádzania s majetkom školy.

 1. Záverečné ustanovenia.
 2. Prílohy : 1 Harmonogram krúžkovej činnosti

                          2 Vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy, sídlo podľa § 21 zákona 596/2003 Z.z., v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“).

 

Časť II.

Článok 1

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie,

predprimárne vzdelávanie

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne, ak je voľná kapacita a vhodné podmienky, možno prijať dieťa od dvoch rokov.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole mení vyhlášku č. 306/2009 Z. z..

Pri prijímaní detí do materskej školy sa dodržiava zásada:

- rovnakého zaobchádzania a

- zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z).

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

- dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

 - dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

 - dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu (ďalej len „zákonný zástupca“). O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vo veku spravidla od troch do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch rokov môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

            Miesto a čas podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 30. apríla do 30. mája. Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.  

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

- ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a

- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka konkrétnej materskej školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.

            Deti sa prijímajú do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebude akceptovaná.

            Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

            Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke materskej školy spravidla do 30. apríla.

            Prijatiu zdravého dieťaťa alebo dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže predchádzať adaptačný pobyt po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom MŠ. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ materskej školy po prerokovaní so zákonným zástupcom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas, alebo ukončení tejto dochádzky.

            V prípade, že ak zákonný zástupca zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ zákonný zástupca nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.

            Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku roka riaditeľka, spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka môže riaditeľka preradiť dieťa z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Zákonnému zástupcovi v takomto prípade oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii príslušných tried.

 

Najvyšší počet detí v triede MŠ podľa školského zákona je:

20 v triede pre 3 až 4- ročné deti,

21 v triede pre 4 až 5- ročné deti,

22 v triede pre 5 až 6- ročné deti,

21 v triede pre 3 až 6- ročné deti.

 

Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako 3 roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa.

            Do triedy sa môžu prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „dieťa so zdravotným znevýhodnením“), pričom sa najvyšší počet detí v triede znižuje o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené dieťa.

            V odôvodnených prípadoch môže riaditeľka so súhlasom zriaďovateľa a Štátnej školskej inšpekcie prekročiť počet detí v triede najviac o tri.

 

Rajonizácia pri materských školách neplatí.

Dieťa nemusí chodiť do materskej školy v mieste bydliska. Zákonný zástupca ho môže zapísať do materskej školy, ktorú si vyberie.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka spravidla do 30. júna.

 

Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaním predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom MŠ SR), ktoré riaditeľka MŠ vydáva na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí pri rozlúčkovej slávnosti predškolákov.

 

Článok 2

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov

 v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov

 s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

 

Dieťa má právo na:

 a) rovnoprávny prístup k vzdelaniu,

b) bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,              c) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní,

d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní,

e) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

f) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

g) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

h) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

ch) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

i) na slobodnú voľbu krúžkov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom školským vzdelávacím programom,

j) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

k) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom č. 245/2008 Z. z. l) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky,  deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie, stravovanie v MŠ za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

 

Dieťa je povinné:

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,

c) chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie, d) konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

e) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich kamarátov a zamestnancov školy

f) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

Práva a povinnosti rodičov (zákonných zástupcov) :

Rodič (zákonný zástupca), má právo:

 a) vybrať pre svoje dieťa materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona č.245/2008 Z. z., zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,

 b) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie

a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,

c) oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,

d) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

e) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

f) zúčastniť sa výchovy a vzdelávania, po predchádzajúcom súhlase riaditeľky CMŠ,

g) vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

 

Zákonný zástupca dieťaťa (rodič), je povinný,

a) vytvoriť pre dieťa podmienky k príprave na výchovu a vzdelávanie v škole,

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

c) dbať na kultúrne a sociálne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby,

d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, e) nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,

f) prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,

g ) oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti v škole

h) neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni, ospravedlňuje zákonný zástupca riaditeľke

ch) pravidelne uhrádzať príspevky za pobyt v MŠ nasledovne: - CMŠ bl. biskupa Vasiľa Hopku v Michalovciach dieťa vo veku od 2 do 3 rokov 20,- €, dieťa vo veku 3-4 rokov 10,- € . Výška mesačného príspevku na jedno dieťa na čiastočnú úhradu výdavkov CMŠ je určená v súlade s §2, písm. c), zákona č 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecno-záväzným nariadením zriaďovateľa školy č. 1/2015

i) pravidelne uhrádzať sumy mesačných príspevkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevku zákonného zástupcu dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 01.09.2011. Aktuálna výška príspevku na stravu je 1,55€.

Úhrada poplatkov za dochádzku:

                Výška príspevku je určená v súlade s § 28 ods. 6 školského zákona v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

Tento príspevok sa uhrádza do 15. dňa v príslušnom mesiaci.

 

 

Príspevok v MŠ zákonný zástupca neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • ak predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

Povinný príspevok sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa zákonný zástupca neuhrádza, ak:

 • ak dieťa prerušilo dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom a na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 

 

Článok 3

Prevádzka a vnútorný poriadok materskej školy

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 hod. do 16:30 hod.

Prevádzka bola prerokovaná so zákonnými zástupcami.

Riaditeľka Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku : Mgr. Katarína Čintalová

 Konzultačné hodiny : denne od 10:00 do 11:30 hod. alebo je možné sa dohodnúť aj v inom čase.

Vedúca školskej jedálne : Martina Petríková

Konzultačné hodiny: utorok 11:30 – 15:30 hod. a štvrtok 15:00-16:00 hod.

 

Organizácia v čase prázdnin:

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ v mesiaci júl 3 týždne. Zákonný zástupca do 31. mája záväzne prihlási svoje dieťa  na pobyt v MŠ v mesiaci júl a uhradí príspevok za MŠ a stravu do 15. júna.

Počas školských prázdnin budú rodičia vyjadrovať svoj záujem o prevádzku MŠ. Pri zníženom počte detí sa prevádzka obmedzí na nižší počet tried.

 

 1. Organizácia tried  a vekové zloženie detí:

 1.trieda 3 – 4 ročné    počet  19        2.trieda 3 – 4 ročné      počet 23      

3.trieda 4 – 6 ročné    počet 24          4.trieda 5 – 6 ročné   počet 25      

 

2.Formy denných činností

            Pri organizácií činností spojených s uspokojovaním základných fyziologických potrieb detí má učiteľka vždy na zreteli  dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany ich zdravia.

            Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených foriem denných činností. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

            Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované vo forme denných činností.

3.Preberanie detí

              Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia, až po jeho odovzdanie učiteľke, ktorá ju strieda v práci, zákonnému zástupcovi, alebo inej splnomocnenej osobe.

            Zákonný zástupca privedie dieťa do materskej školy spravidla do 8,00 hod a osobne ho odovzdá učiteľke. Do 8,15 hod. opúšťa šatňu.

            Zákonný zástupca preberá dieťa čase od 12,00 hod. do 12,30 hod. alebo od 14,45 hod. do 16,30 hod.

            V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušilo priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti ostatných detí.

            Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.

            Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa nie mladšie ako 14 rokov, alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.

Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku.

            V prípade, že zákonní zástupcovia majú súdnym rozhodnutím, prípadne predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku materskej školy.

 

4.Organizácia v šatni

            Do šatní majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 6,30 do 8,15 hod. a od 14,45 do 16,30 hod. pred vstupom do šatne si dôkladne očistia obuv. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti v spolupráci s učiteľkou.

Za poriadok v skrinkách a vlastné hračky zodpovedá zákonný zástupca, tiež za stále pripravené náhradné oblečenie pre prípad znečistenia a premočenia.

Za estetickú úroveň v šatni zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu určený nepedagogický zamestnanec.

 

5.Organizácia v umyvárni

Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, zubnú kefku a pohár. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov a suchú podlahu zodpovedá príslušný nepedagogický zamestnanec.

Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy.

Zákonný zástupcovia nevstupujú do detskej umyvárne, WC a nepoužívajú školské WC (len v nevyhnutných prípadoch).

 

6.Organizácia pri stravovaní

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. V školskej jedálne sa výroba jedál uskutočňuje podľa materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie vydané MŠ SR v roku 2010, odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov.

Denný počet prihlásených detí na stravu zisťuje pomocný kuchár alebo vedúca školskej jedálne v každej triede osobne od 8,30 hod. na základe oznamu od učiteľky.

Stravná jednotka : 1, 55€

Desiata : 0,36 €

Obed: 0,85 €

Olovrant: 0,24 €

0,45 €+ 0,10 réžia kuchyne

            Vedúca školskej jedálne zabezpečuje pitný režim v rámci podávania desiaty, obeda a olovrantu. Spolupracuje pri zabezpečovaní pitného režimu v priebehu dňa, pričom sú dodržané hygienické zásady pri manipulácii s riadom, ktorý je na tieto účely vyčlenený.

            Za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť pri jedle zodpovedá učiteľka. Vedie deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje, podľa želania rodičov deti prikrmuje. Nenúti ich jesť. Deti 3 ročné používajú pri  jedle lyžicu, 4-5 ročné lyžicu a vidličku, postupne aj nôž. Deti 5-6 ročné používajú samostatný  komplexný príbor. V závislosti od zručnosti detí sa umožní používanie príboru aj mladším deťom.

 

 

Časový harmonogram podávania jedla:

- desiata:                     8,45 – 9,15 hod.

- obed:                        11,40 – 12,20 hod.

- olovrant:                   14,40 – 15,00 hod.

            Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič do 7,30 hod. osobne alebo telefonicky.

            Ak dieťa ochorie a zákonný zástupca dieťa včas neodhlási zo stravy, môže si obed v prvý deň ochorenia dieťaťa prevziať do obedára v čase od 11,00 hod. – 11,25 hod.

 

7. Pobyt detí vonku

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora, alebo vychádzky. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou, keď sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď (nie mrholenie). V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2-krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. V čase od 11,00 do 15,00,hod. sa v tomto období obmedzuje pobyt vonku na minimum. Počas letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku hlavu pokrytú vhodným doplnkom (šiltovka, klobúk a pod.), aby sa predišlo úpalu. Odporúča sa vzdušné oblečenie s prírodných materiálov.

Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť. Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové, športové a hudobno-pohybové hry, ako aj kreslenie kriedovým pastelom na chodník, kolobežkovanie atď. učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy. Pri pobyte vonku sa triedy riadia harmonogramom : I. a II. trieda pondelok, streda a piatok pobyt na školskom dvore (III. A IV. trieda na vychádzke). III. a IV. trieda utorok a štvrtok pobyt na školskom dvore. Skôr ako sa pobyt detí uskutoční na školskom dvore, učiteľka skontroluje bezpečnosť areálu, podľa potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí ich likvidáciu upratovačka MŠ.

Na vychádzke pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie zdvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza posledná.

 

8.Organizácia v čase odpočinku v spálni

Počas popoludňajšieho oddychu dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. Pri prezliekaní deti motivuje podľa ich schopnosti k sebaobsluhe a dôslednosti pri odkladaní zvrškov odevu. Zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Počas odpočinku si učiteľka dopĺňa triedne písomnosti, pripravuje pomôcky, prípadne študuje odbornú literatúru.

Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. Deťom, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa popoludňajší oddych skracuje a venujú sa pokojnejším hrám, výchovno-vzdelávacím činnostiam (čítanie kníh, grafomotorické precvičovania, pracovné zošity).

 

9.Organizácia krúžkovej činnosti

Záujmové krúžky sa v materskej škole realizujú pod vedením lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovední kvalifikovaní lektori a učitelia, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke materskej školy na schválenie plán činnosti. V plnej miere zodpovedajú počas činnosti za zdravie a bezpečnosť detí.

Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.  Kurz korčuľovania sa realizuje na základe ponuky mesta a písomného súhlasu zákonného zástupcu. Harmonogram  krúžkovej činnosti  na daný školský rok sa nachádza v prílohe č.1.

 

10.Organizácia ostatných aktivít

Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé osoby svojim podpisom.

Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku  sa môžu použiť aj hromadné dopravné prostriedky.

Riaditeľka písomne oznámi zriaďovateľovi organizovanie podujatia.

 

11. Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

            Zákonní zástupcovia dieťaťa majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami denne v čase od 6,30 do 16,30 hod., v prípade iného času podľa dohody. Konzultácie sú spravidla ústne, avšak pokiaľ zákonný zástupca, prípadne pedagogický zamestnanec prejaví záujem, vyhotovia sa aj v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovujú aj vtedy, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol zákonný zástupca v predchádzajúcom čase upozornený.

            Pedagogický zamestnanci okrem konzultácií môžu rodičom odporúčať pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa.

 

12.Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole

            Študentky stredných škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka sa hlásia u riaditeľky materskej školy.

Riaditeľka školy:

 • Poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených.
 • Oboznámi študentky so Školským poriadkom materskej školy, Školským vzdelávacím poriadkom, Vnútorným poriadkom a školskou dokumentáciou.

 

Článok 4

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pre socio-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

 

Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky o materských školách za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ.

Materská škola pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb je povinná:

Prihliadať na základné fyziologické potreby detí.

Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov.

Zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí.

Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

Viesť evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou.

           Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrovanou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania v materských školách. Deti sa prostredníctvom tohto obsahu učia chrániť si svoje zdravie a zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie.

Učiteľky materskej školy nie sú oprávnené podávať deťom lieky (antibiotiká, príp. sirupy, homeopatiká, podporné výživové doplnky, sprej do nosa a pod., ktorých podanie by mohlo ohroziť život dieťaťa). Je možné na základe individuálnej dohody s rodičmi dohodnúť podávanie liekov, ktorých užívanie na isté časové obdobie nariadil lekár. Taktiež je možné podávať lieky pri stave, ktorý ohrozuje život dieťaťa (uštípnutie hmyzom, epileptický záchvat a pod.). Konkrétne podmienky, za akých budú medikamenty dieťaťu podávané (spôsob podávania, osoba, ktorá medikamenty podá, informovaný súhlas rodičov, odporúčania – písomné pokyny lekára atď.) a záznam o podávaní medikamentov sa zaznačí v osobnom spise dieťaťa.

             V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie dve učiteľky striedavo na zmeny.

            Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej atmosféry v MŠ, ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané inhibičné metódy výchovy.

            Podľa § 24 ods. 6 zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré:

 • je spôsobilé na pobyt v kolektíve,
 • neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
 • nemá nariadené karanténne opatrenie.

            Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje údaj o povinnom očkovaní, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží s prihláškou MŠ.

             Vyhlásenie o bezinfekčnosti nesmie byť starie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti v MŠ dlhšej ako 5 dní. (viď príloha)

            Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, alebo splnomocnenú osobu.

            Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca MŠ, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími ako 3 roky, s deťmi vo veku od 3 do 4 rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.

            Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ alebo lektor, ktorý má na to súhlas zákonných zástupcov.

           Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti    použitia deťmi.

            Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Tento záznam dá zákonnému zástupcovi na podpis. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, učiteľka s ihneď skontaktuje so zákonným zástupcom dieťaťa, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom, príp. taxislužbou. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt so zákonným zástupcom, zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení zákonnému zástupcovi dieťaťa.

            V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a zákonných zástupcov, ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak je potrebné ošetrenie v nemocnici službukonajúca učiteľka sprevádza dieťa až do príchodu zákonného zástupcu. Úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá zákonnému zástupcovi dieťaťa.

             Úraz sa eviduje aj elektronicky vo  webovej aplikácii podľa metodického usmernenie č.4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti.

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí:

 1. Materská škola vedie knihu (zošit) evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov.
 2. Evidencia obsahuje:
 • Meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,
 • Deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu došlo
 • Svedok úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie
 • Počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu,
 • Zdravotnú poisťovňu dieťaťa,
 • Zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.

 Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.

c)Záznam do knihy (zošita) evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa. Ak ani to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľom školy.

d) Záznam do knihy (zošita) evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu.

e) Ak dieťa chýba menej ako 4 dni, tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz.

f) Ak dieťa chýba z dôvodu školského úrazu v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako 3 dni považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz.

g) Materská škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do 4 dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý v čase úrazu vykonával dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý úraz zaevidoval, a to najneskôr do 7. Kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu.

Opatrenia v prípade pedikulózi

      Pedikulóza (zavšivavenie) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit Voš detská, hlavová.

Voš detská sa šíri hlavne:

 • pri priamom kontakte, najmä v kolektívoch ako je rodina, škola, školské zariadenia, pri spaní viacerých detí v jednej posteli, pri hre,
 • prostredníctvom rôznych predmetov, napr. hrebeňoch, pokrývok hláv, uterákov, šálov, odevov, ak sa napr. voš dostane na golier odevu, je možný prenos na iné ošatenie v šatniach

Preventívne povinnosti školy:

 • zabezpečiť informovanosť všetkých zákonných zástupcov detí navštevujúcich školu, o prevencii výskytu vší v zariadení a ich povinnostiach:
 • zodpovedať za dodržiavanie hygienických zásad v rodine, dodržiavanie osobnej hygieny vrátane: - častá a pravidelná výmena osobnej a posteľnej bielizne
 • pranie bielizne pri vysokých teplotách, pranie a dezinsekcia čiapok, šatiek, šálov, hrebeňov
 • pravidelné prehliadky vlasov detí,
 • poslať dieťa do kolektívneho zariadenia bez vší a hníd,
 • ihneď informovať triedneho učiteľa, vedenie školy o výskyte vší u svojho dieťaťa za účelom zabezpečenia opatrení aj v kolektívnom zariadení.

 

Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie (zneškodnenie lezúcich vši a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefách, bielizni a ďalších predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku.

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať :

U všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam dostupným na trhu – Parasidose, presne podľa návodu výrobcu alebo dezinsekčným sprayom Diffusil H, De-vos - vlasový gél, Jacutingel, Nemoxan - kondicionér, prípadne podľa aktuálnej ponuky. Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť. Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť, je nutné vyprať min. v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, príp. postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz. Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefy) je potrebné ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru (Savo, Chloramin). Zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) a zabrániť ich vzájomnému používaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy. Ak sa zistíme výskyt vši v materskej škole okamžite dieťa izolujeme od ostatných detí, telefonicky kontaktujeme zákonného zástupcu, aby si prišli prevziať dieťa. Učiteľky oznámia rodičom prostredníctvom vývesiek v šatni výskyt vši detskej v MŠ a vyzvú rodičov k spolupráci pri jej odstraňovaní. Prevádzkoví zamestnanci vydezinfikujú osobné veci detí (hrebene, skrinky a prezlečú posteľnú bielizeň). Dieťa, u ktorého bol výskyt vši detskej môže byť prijaté do MŠ len v prípade, ak je hlava dieťaťa čistá – bez nálezu hníd (vajíčok) a vší. Potvrdenie od lekára je potrebné priniesť iba v sporných prípadoch, ak pedagóg po prehliadke hlavy dieťaťa skonštatuje, že dieťa nie je odvšivavené a rodič tvrdí opak.

Pri riešení problému výskytu vší u detí sa odporúča postupovať citlivo s individuálnym prístupom.

Zákonný zástupca má povinnosť starostlivosti o dieťa, vrátane umožnenia poskytnúť mu zdravotnú starostlivosť. Ak zákonný zástupca odmieta liečenie dieťaťa, možno túto skutočnosť považovať za nedodržanie povinnosti starostlivosti o toto dieťa a navyše dochádza aj k porušeniu základných práv dieťaťa. Riešenie tejto situácie je v kompetencii zodpovedných inštitúcií v sociálnej oblasti.

Ochrana pred sociálno-patologickými javmi

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne s centrom pedagogicko – psychologického poradenstva, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia:

1. Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.

2. Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.

3. V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru (napr. „Nenič svoje múdre telo“) a preventívne výukové programy zakomponovať do plánov práce každej triedy.

4. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto.

5. Zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia.

6. Dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.

7. Učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia.

8. V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať kompetentných (riaditeľku, zástupkyňu), ktorí vykonajú okamžité opatrenia.

Článok 5

Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

1.Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťa.

2.Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov nebude požadovať.

3.Vchod do materskej školy je zaistený zámkom aj závorou. Kľúče má riaditeľka MŠ, všetci učitelia, upratovačky a školník. V priebehu prevádzky MŠ za uzamknutie budov zodpovedajú upratovačky. V rámci bezpečnosti a ochrany detí sú zákonní zástupcovia spoluzodpovední za uzatváranie vchodových dverí, nevpúšťanie do budovy podozrivých a neznámych osôb a pri podozrení sú povinní upozorniť zamestnancov na danú skutočnosť.

4. V materskej škole je bez sprievodu zamestnanca materskej školy akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný.

5. Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej školy.

6. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.

7. Osobné veci si zamestnanci odkladajú na určené miesto.

8. Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a uzamkne službu konajúca upratovačka.

 

Časť III.

Záverečné ustanovenia

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade s/so:

 • zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vyhláškou MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole, ktorá mení vyhlášku č. 306/2008 Z.z. o materskej škole,
 • všeobecne záväzné nariadenie č 1/2015 v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice,
 • pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku v Michalovciach.

 

Derogačná klauzula-zrušovacie ustanovenie

Vydaním nového školského poriadku sa ruší predchádzajúci školský poriadok materskej školy, prerokovaný v pedagogickej rad dňa 28.8.2019

Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019.

 

 

 

                                                                                              Príloha č. 1

 

Harmonogram krúžkovej činnosti pre školský rok 2019/2020

 

Hudobno-pohybový -   Mgr. Rastislav Varga, duchovný správca školy

Čas:  14,50 – 15,20 hod.

 

Anglický jazyk -  Centrum jazykov Želinský, lektorka p. Puškárová

Čas: utorok a štvrtok od 14,30 – 15,00 hod.   

 

Logopedické precvičovanie – Súkromné pedagogicko-psychologické centrum Pavlovce nad

Čas:  2x mesačne – utorok, Mgr. Jana Kiššová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Príloha č. 2

Písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

 

 Vyhlasujem, že dieťa ...................................... bytom v .......................... neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

 

 

 

V ..................... dňa ...................

 

 

 

Meno, priezvisko, adresa, tel. č. a podpis zákonného zástupcu .....................................................

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
  Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
 • 0907 244 585

  056 628 34 38

Fotogaléria