Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2017/18

Ako stiahnuť tlačivá...

Žiadosť o prijatie dieťaťa je možné stiahnuť si kliknutím na obrázky a kliknúť ,,uložiť obrázok ako,,

Zápis detí do Materskej školy

na šk. rok 2018/2019

Riaditeľstvo Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku v Michalovciach v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje   zápis  detí do materskej školy na školský rok 2018 / 2019.

 

Zápis detí do MŠ  bude prebiehať  v dňoch  od 30. apríla do 31. mája 2018 denne v čase od 10:00  do 13:00 hod., v priestoroch kancelárie riaditeľky MŠ.  

   Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti, ktorú rodičia obdržia u riaditeľky MŠ alebo je k dispozícií na stiahnutie na web sídle materskej školy –www.bambulkovo.edupage.org

 K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré vydá všeobecný lekár pre deti a dorast – toto potvrdenie nesmie byť staršie ako 5 dní od podania žiadosti.    

   Zákonný  zástupca dieťaťa je povinný priložiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prosíme rodičov, aby si so sebou priniesli občiansky preukaz a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu.   

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:

  • dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku
  • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • výnimočne môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ale musia mať osvojené hygienické návyky a ak nie je naplnená kapacita MŠ.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k  začiatku školského roka vydá riaditeľka najneskôr do 30. júna 2018.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa  je zákonný zástupca povinný predložiť  riaditeľke MŠ do 15. apríla 2018.

Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do materskej školy deti, ak sú v MŠ po prijatí detí  na základe zápisu voľné miesta. 

 Žiadame rodičov, aby dodržali termín zápisu a odovzdanie žiadosti o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie.

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
    ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
  • 056/6283438

Fotogaléria