Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
  Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
 • 0907 244 585

  056 628 34 38

Kristus medzi nami!

Vitajte na stránke Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku

Drahí rodičia !

Na tejto stránke nájdete informácie o prevádzke Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku. Aktuálne novinky, fotografie a ďalšie užitočné informácie zo života našej  MŠ.  p. riaditeľka

 

Modlitba na dnešný deň

Pane môj, pomôž mi, aby som sa vždy modlil s úprimným srdcom. Aby som robil dobré skutky na Tvoju slávu a nie pre svoju vlastnú!

návštevnosť

Počet návštev: 656714

Fotogaléria

       Za rodičov a starých rodičov
Dobrý Bože, mám veľmi rád 
svojich rodičov a starých rodičov..
Odplať im veľkú, obetavú lásku
a starostlivosť, ktorou ma zahŕňajú..
Prosím ťa, daj, aby ešte dlho žili,
boli zdraví a mali zo mňa radosť.
Amen.

Mapa

 • ...ako tvoríme, športujeme ......

 • PREDŠKOLÁCI

  Dochádzka do MŠ:

  Ø Dochádzka do MŠ je pre predškolákov povinná, to znamená, že rodič bez ospravedlnenia nemôže nechať dieťa doma.

  Ø Dochádzka dieťaťa do MŠ bude evidovaná a v prípade, ak dieťa vynechá viac ako 5 dní v mesiaci musí rodič dieťa ospravedlniť.

  Ø V čase školských prázdnin neprítomnosť dieťaťa sa nemusí dokladovať.

  Ø Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, a neospravedlní vynechanie viac ako päť dní v mesiaci, oznámi riaditeľka materskej školy túto skutočnosť príslušnému úradu práce sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

 • Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

  Doplňujúca informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

  Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na t
 • Modlitba na začiatku školského roka

  Pane, Bože,

  aj v tejto chvíli sa skláňame, ďakujúc ti za pomoc a ochranu počas prázdnin. Prosíme ťa, neopúšťaj nás ani v školskom roku, do ktorého opäť vstupujeme. Prosíme ťa, otvor nám oči, aby sme šli za tvojím svetlom, otvor nám srdcia a naplň Svätým Duchom, aby sme teba počúvali a len pre teba žili.

  Posilni aj naše pani učiteľky, všetkých zamestnancov v kuchyni, tety upratovačky, aby nám pomáhali s trpezlivosťou a láskou. Daj nám múdrosť, odvahu, aby sme žili a rástli na česť a chválu tvojho svätého mena.

 • Vážení rodičia (predškolákov),

  pozývame Vás na rodičovské združenie v utorok 31.08.2021 o 15,30 hod. Vaša účasť je veľmi dôležitá z dôvodu schváleného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon je účinný od 10. júla 2021 a boby 5 a6 Čl. III od 1. januára 2022 – pod číslom 273/2021 Z. z. týka sa plnenia školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania.

 • MILÍ RODIČIA!

  Srdečne Vás pozdravujeme a nakoľko sa blíži začiatok školského roka, poskytujeme niekoľko informácií.

  Nástup detí do materskej školy sa uskutoční dňa 2.9.2021 t.j. vo štvrtok.

  Prevádzka MŠ je od 6,30 do 16,30 hod. Príchod dieťaťa do MŠ do 8,15 hod. Triedy sa následne uzamykajú o 8,15 hod.

  Zoznam, čo budú vaše deti potrebovať k začiatku školského roka :

  vankúš a palón, ktorý prosím oblečte už doma (označené menom)

  napínacia detská plachta (označená menom)

 • Nové informácie k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa „dotácia na stravu“ k 1. 9. 2021

  Dotácia na stravu bude možná len v prípade, ak žiadateľ (zákonný zástupca, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa) spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok:

  1. Ak zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa.

  V prílohe je čestné vyhlásenie, ktoré je nutné vypísať a odovzdať riaditeľovi školy/ŠZ

  2. Zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi.

 • Deň rodiny 2021 - 1. trieda LIENKY: https://youtu.be/fcfgp-k-IUo

  Deň rodiny 2021 - 2. trieda ŽABKY: https://youtu.be/cwlwceNjJKk

  Deň rodiny 2021 - 3. trieda SOVIČKY: https://youtu.be/2X5SDBv5ypY

  Deň rodiny 2021 - 4. trieda VČIELKY: https://youtu.be/tknqo65jkgo

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
  Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
 • 0907 244 585

  056 628 34 38

Fotogaléria