Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
  Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
 • 0907 244 585

  056 628 34 38

Kristus medzi nami!

Vitajte na stránke Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku

Drahí rodičia !

Na tejto stránke nájdete informácie o prevádzke Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku. Aktuálne novinky, fotografie a ďalšie užitočné informácie zo života našej  MŠ.  p. riaditeľka

 

Modlitba na dnešný deň

Pane môj, pomôž mi, aby som sa vždy modlil s úprimným srdcom. Aby som robil dobré skutky na Tvoju slávu a nie pre svoju vlastnú!

návštevnosť

Počet návštev: 662677

Fotogaléria

       Za rodičov a starých rodičov
Dobrý Bože, mám veľmi rád 
svojich rodičov a starých rodičov..
Odplať im veľkú, obetavú lásku
a starostlivosť, ktorou ma zahŕňajú..
Prosím ťa, daj, aby ešte dlho žili,
boli zdraví a mali zo mňa radosť.
Amen.

Mapa

 • ...ako tvoríme, športujeme ......

 • PREDŠKOLÁCI

  Dochádzka do MŠ:

  Ø Dochádzka do MŠ je pre predškolákov povinná, to znamená, že rodič bez ospravedlnenia nemôže nechať dieťa doma.

  Ø Dochádzka dieťaťa do MŠ bude evidovaná a v prípade, ak dieťa vynechá viac ako 5 dní v mesiaci musí rodič dieťa ospravedlniť.

  Ø V čase školských prázdnin neprítomnosť dieťaťa sa nemusí dokladovať.

  Ø Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, a neospravedlní vynechanie viac ako päť dní v mesiaci, oznámi riaditeľka materskej školy túto skutočnosť príslušnému úradu práce sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

 • Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

  Doplňujúca informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

  Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na t
 • Nové informácie k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa „dotácia na stravu“ k 1. 9. 2021

  Dotácia na stravu bude možná len v prípade, ak žiadateľ (zákonný zástupca, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa) spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok:

  1. Ak zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa.

  V prílohe je čestné vyhlásenie, ktoré je nutné vypísať a odovzdať riaditeľovi školy/ŠZ

  2. Zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
  Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
 • 0907 244 585

  056 628 34 38

Fotogaléria