Dňa 2. 8. 2004 na základe rozhodnutia MŠ SR o zaradení do siete škôl a školských zariadení SR, zmysle § 22 ods. 1 zák. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa kánona 631 a 632 CCEO zriadil Gréckokatolícky apoštolský exarchát Košice Cirkevnú materskú školu blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku.

8. 9. 2004 na sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky vladyka Milan Chautur, CSsR slávnostne posvätil a tým aj otvoril „Cirkevnú materskú školu blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku“ vo farnosti Topoľany. Bola to prvá cirkevná materská škola v Košickom apoštolskom exarcháte a vôbec prvá zo škôl, ktorá nesie meno blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku.

1. 12. 2008 boli vytvorené tri elokované triedy v MŠ na ul. J. Švermu 4 v Michalovciach, terajšom sídle materskej školy. Budova bola posvätená v máji 2009 a 1. 9. 2009 sa pôsobisko CMŠ premiestnilo na ul. J. Švermu 4, Michalovce. Na Topolianskej ulici CMŠ zanikla.

Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku poskytuje výchovu a vzdelanie detí predškolského veku v kresťanskom duchu.

Cieľom CMŠ a snahou všetkých učiteliek a ostatných pracovníkov je vytvoriť deťom priaznivé prostredie pre harmonický a všestranný rozvoj v hravej, šťastnej a milujúcej atmosfére.

 V školskom roku 2011/2012 sa naša materská škola rozrástla o ďalšiu triedu. Pedagogický zbor tvorí 9 kvalifikovaných učiteliek spolu s riaditeľkou.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
    Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
  • 0907 244 585

    056 628 34 38

Fotogaléria