• JEDÁLNY LÍSTOK 41. TÝŽDEŇ

 • ....jesenné aktivity v triede predškolákov....

 • Hopkáči, poďme sa spolu hrať....

 • Šarkaniáda predškoláci

 • Šarkaniáda detí z 2. triedy

 • Predškoláci

  ...ako tvoríme, športujeme ......

 • ...zo života v MŠ našich najmenších...

  1. trieda "Lienky"

 • Povinné predprimárne vzdelávanie

  PREDŠKOLÁCI

   

  Dochádzka do MŠ:

  Ø  Dochádzka do MŠ je pre predškolákov povinná, to znamená, že rodič bez ospravedlnenia nemôže nechať dieťa doma.

  Ø  Dochádzka dieťaťa do MŠ bude evidovaná a v prípade, ak dieťa vynechá viac ako 5 dní v mesiaci musí rodič dieťa ospravedlniť.

  Ø  V čase školských prázdnin neprítomnosť dieťaťa sa nemusí dokladovať.

  Ø Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, a neospravedlní vynechanie viac ako päť dní v mesiaci, oznámi riaditeľka materskej školy túto skutočnosť príslušnému úradu práce sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

   

   

  Zákon č. 209/2019 Z. z. dopĺňa a mení zákon č. 245/2008 Z. z. (tzv. školský zákon) a tento zákon 209 upravuje od tohto školského roka povinné predprimárne vzdelávanie.

  S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné.

  Na povinné predprimárne vzdelávanie sa budú deti prijímať od školského roku 2021/2022.

  Ø  Žiadosti do škôlky o prijatie budú musieť byť písomné, budú sa predkladať od 1.mája do 31.mája. Súčasťou žiadosti je údaj o povinnom očkovaní.

  Ø  Zákonný zástupca (rodič) je povinný podľa § 28a) zákona č. 209/2019 prihlásiť dieťa na povinné vzdelávanie, ak tak neučiní pôjde podľa  § 5 ods. 16 novely zákona č. 596/2003 Z. z. o nedbanie o riadne plnenie.

  Ø  Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá 1 školský rok ( je to posledný školský rok pred vstupom do ZŠ - predškoláci).

  Ø  Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

  Odklad a oslobodenie od plnenia predprimárneho vzdelávania :

  V súčasnosti ak dieťa nie je na školu pripravené, podáva rodič riaditeľovi základnej školy žiadosť o odklad. Ten sa po novom ruší.

  Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní  plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ďalší školský rok. Potrebný bude :

  ·     písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

  ·           písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a

  ·           informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

  Ø  Riaditeľka môže rozhodnúť o oslobodení od povinnosti dochádzať do MŠ v prípade ťažkého zdravotného stavu dieťaťa podložené písomným vyjadrením pediatra.

   

 • Dotácia na stravu

  Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

  Doplňujúca informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách 

  Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;
  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

  Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

  • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus.

  Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku.

  K Čestnému vyhláseniu, ktorý podpíše,  musí zákonný zástupca, doplniť nasledovné údaje:

  názov MŠ, alebo ZŠ, ktorú dieťa navštevuje, meno a priezvisko dieťaťa, adresa pobytu, rodné číslo a pre prípad ďalšej komunikácie telefónne číslo zákonného zástupcu. Podpísané čestné vyhlásenie spolu vyššie žiadanými údajmi je potrebné doručiť do školy.

  Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/informacia-k-detom-ktore-su-opravnene-na-poskytnutie-dotacie-podla-4-ods.-3-pism.-c-zakona-o-dotaciach.html?page_id=1108862

   

   

  Čestné vyhlásenie

  (dvojnásobný daňový bonus)

   

   

  Ja dolu podpísaný/á ...................................................................vyhlasujem, že v období, za ktoré bude na dieťa ................................................................................ (ďalej len „dieťa“) poskytovaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa. § 4 ods. 3 písm. c)  zákona č. 544/2010 Z. z.  o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov,  bude dieťa v skupine 5 ročných detí, ktoré sú v poslednom, povinnom roku predprimárneho vzdelávania.

  Zároveň vyhlasujem, že beriem na vedomie, že v prípade preukázania nepravdivosti tohto vyhlásenia,

  • budem nútený vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
  • môžem byť vystavený trestnému stíhaniu za spáchanie trestného činu podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

   

   

  Toto čestné vyhlásenie platí na obdobie od _____ do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku (dotýka sa 5 ročných detí v povinnom ročníku predprimárneho vzdelávania).

   

   

   

  V .......................... dňa ...................                       

   

   

   

                                                                                ................................................................................

                                                                          vlastnoručný podpis fyzickej osoby,

                                                                      v ktorej starostlivosti je dieťa

   

 • DÔLEŽITÝ OZNAM - DOTÁCIA NA STRAVOVANIE v šk. roku 2021/2022

  Nové informácie k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa „dotácia na stravu“  k 1. 9. 2021

  Dotácia na stravu bude možná len v prípade, ak žiadateľ (zákonný zástupca, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa) spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok:

    1.   Ak zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa. 

  V prílohe je čestné vyhlásenie, ktoré je nutné vypísať a odovzdať riaditeľovi školy/ŠZ

    2.   Zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi. 

  Potvrdenie vydáva automaticky ÚPSVaR.

   3.   Príjem rodiny je pod úrovňou životného minima. 

  Rodič si musí požiadať o posúdenie ÚPSVaR a potrebuje k tomu potvrdenie o príjme od zamestnávateľa.

   Termín odovzdania dokladov je najneskôr do 14.07.2021 riaditeľkej MŠ.

   Informácie: riaditeľstvo školy na tel čísle: 0907/244 585

                     

   

 • Deň rodiny 2021

  Deň rodiny 2021 - 1. trieda LIENKY: https://youtu.be/fcfgp-k-IUo

  Deň rodiny 2021 - 2. trieda ŽABKY: https://youtu.be/cwlwceNjJKk

  Deň rodiny 2021 - 3. trieda SOVIČKY: https://youtu.be/2X5SDBv5ypY

  Deň rodiny 2021 - 4. trieda VČIELKY: https://youtu.be/tknqo65jkgo

 • ...naše denné aktivity v 2. triede

 • Deň detí v 3. triede

 • Podmienky  prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

  Podmienky  prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

  stanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona č. 245/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona a s dodržaním zásady rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu [§ 3 písm. c) školského zákona] a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie [§ 3 písm. d) školského zákona].

  Na predprimárne vzdelávanie prijímame, ak nám dovolia kapacitné možnosti:

  • deti od troch do šiestich rokov veku priebežne počas celého roka

  Zákonné podmienky:

  Prednostne sa prijímajú

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, (dieťa, ktoré do 31.augusta dosiahne päť rokov veku, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, (vrátane):(§ 28a ods. 1 školského zákona
  • deti, ktoré dovŕšia šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť, t. j. deti, ktoré budú  pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

  Ostatné podmienky prijímania detí určuje riaditeľka materskej školy po prerokovaní v pedagogickej rade materskej školy v súlade s § 59, ods. 2 školského zákona č. 245/2008 Z. z.

  Ak počet prijatých žiadosti nebude prevyšovať kapacitné možnosti našej MŠ, na predprimárne vzdelávanie sa príjmu deti všetkých žiadateľov vrátane detí od dovŕšenia dvoch rokov veku. Ak počet prijatých žiadosti bude prevyšovať kapacitné možnosti našej školy, riaditeľka pri prijímaní detí bude rozhodovať o prijatí detí podľa týchto podmienok:

  • súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávan
  • detí, ktoré dovŕšia 4 roky
  • detí, ktoré dovŕšia 3 roky
  • výnimočne deti od dovŕšenia dvoch rokov veku

  Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ malo osvojené:

  • základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi a pod.)
  • základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať)
  • základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára ) - základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou

  Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa

  Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15. júna 2021.

  Ak riaditeľka školy vydá rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do MŠ (do 15. júna), nevybavenú žiadosť budeme evidovať až do konca daného kalendárneho roka alebo kým zákonný zástupca neoznámi, že o umiestnenie dieťaťa do MŠ už nemá záujem.

                                                                                                   -riaditeľka CMŠ-

 • Sovičky a naša vlasť

 • Aktivity našich predškolákov

  Fotografie k téme: Dopravné prostriedky a Moja vlasť, moja krajina. Návšteva farského chrámu Narodenia Panny Márie v Michalovciach. 

 • 2. trieda

  ...ako sme spoznávali dopravné prostriedky, učili sa o geometrických tvaroch.......... 

 • Sovičky spoznávali dopravné prostriedky a značky, geometrické tvary.

 • Sovičky "Komu kvietok darujem"

 • Slávenie odpustovej slávnosti v 2. triede

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
  Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
 • 0907 244 585

  056 628 34 38

Fotogaléria