• Vystúpenie úcta k starkým 2. trieda

  Do galérie Vystúpenie úcta k starkým 2. trieda boli pridané fotografie.

  V utorok 16.10. vystúpili deti z 2. triedy s  pásmom piesní, básni a tanca pre svoje babky a dedkov. Bolo to veľmi pekné a milé vystúpenie. Ďakujeme

 • Vystúpenie úcta k starkým 4. trieda

  Do galérie Vystúpenie úcta k starkým 4. trieda boli pridané fotografie.

  V pondelok 15.10. sa deťom zo 4. triedy podarilo prejaviť úctu a vďaku svojim starým rodičom prostredníctvom hry, básní, piesní, spevu a tanca. Ich vystúpenie bolo odmenené potleskom a úsmevom. Ďakujeme

 • Hrabanie lístia 4.trieda

  Do galérie Hrabanie lístia 4.trieda boli pridané fotografie.

 • Fatimská sobota v Klokočove

  Do galérie Fatimská sobota v Klokočove boli pridané fotografie.

 • futbalový zápas 3. trieda

  Do galérie futbalový zápas 3. trieda boli pridané fotografie.

 • šarkaniáda 3. trieda

  Do galérie šarkaniáda 3. trieda boli pridané fotografie.

 • Oznam

 • Divadielko

  Do galérie Divadielko boli pridané fotografie.

 • práca predškolákov 4.trieda

  Do galérie práca predškolákov 4.trieda boli pridané fotografie.

 • šarkany 4. trieda

  Do galérie šarkany 4. trieda boli pridané fotografie.

 • týždeň športu 4. trieda

  Do galérie týždeň športu 4. trieda boli pridané fotografie.

 • Oznam o fotení

  Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že fotenie detí s jesennou tematikou v CMŠ bude prebiehať

  19. októbra 2018 /piatok/

  Oblečenie na fotenie si rodičia zabezpečia sami, podľa vlastného výberu. V prípade záujmu je potrebné sa písomne nahlásiť v triedach p. učiteľkám.

   

  Set fotografií stojí 10,- eur a obsahuje:  

  1x A5     - portrét                       2,50/kus

  1x A5     - s pozadím                 2,50/kus

  1x  10x15  - portrét                    1,50/kus

  1x  10x15  - s pozadím              1,50/kus

  2x pohľadnica s pozadím          2/kus

  1x papieroví rámček                  1/kus

  1x multifoto                                 3/kus

   

  Set obsahuje jedno pozadie podľa vlastného výberu.

   

  Fotografovanie zabezpečuje PHOTO-GRAFIK / B. HANKOVSKÝ.

  Bližšie informácie Vám budú podané pri fotografovaní.

 • Svätá liturgia

  Do galérie Svätá liturgia boli pridané fotografie.

  "Je veľký náš Boh....." znelo počas sv.liturgie 27.9.2018, ktorú za deti a zamestnancov MŠ slúžil o. Maroš spolu s o.diakonom Rasťom. Všetkých pozval a povzbudil k povolaniu apoštolov. 

 • týždeň športu - šarkany lietajú 1. trieda

  Do galérie týždeň športu 1. trieda boli pridané fotografie.

 • aj najmenší pracujú :) 1. trieda

  Do galérie aj najmenší pracujú :) 1. trieda boli pridané fotografie.

 • šarkany 2. trieda

  Do galérie šarkany 2. trieda boli pridané fotografie.

 • týždeň športu 2. trieda

  Do galérie týždeň športu 2. trieda boli pridané fotografie.

 • pobyt vonku - týždeň športu 3.trieda

  Do galérie pobyt vonku - týždeň športu 3.trieda boli pridané fotografie.

 • SEPTEMBER

   

  Svätá liturgia v Bazilike minor – 27.9.2018 (štvrtok) o 9,50 hod.

   

  Divadielko Theatrum Rožňava – 28.9.2018  (piatok) o 8,30 hod. predstavenia sa zúčastnia deti z 2., 3. a 4. triedy, (uhrádza sa z rodičovského fondu)

   

   

   

   

  PROJEKTY:

  Zber papiera počas mesiaca september – november 2018

  Súťaž v zbere hliníkových viečok SABI (čisté, umyté)

  Súťaž Domestos – pri zakúpení výrobkov Domestos je potrebné doniesť

  p. učiteľke doklad (bloček) o zakúpení, ktorý ona nahrá na naše konto. 

   

  Ďakujeme

 • Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku, Michalovce za školský rok 2017/2018

  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

                

  Základné identifikačné údaje o škole:

   

  Názov školy:

  Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku, ul. J. Švermu 4, Michalovce

   

  Adresa školy:

  Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce

  Telefónny kontakt:

  056/628 34 38

  Internetová a elektronická adresa školy:

  cirkevnaskola@gmail.com

  www.bambulkovo.edupage.org

  Mená vedúcich zamestnancov:

  Mgr. Katarína Čintalová – riaditeľka MŠ

  Martina Petríková – vedúca ŠJ

   

  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

  Predseda rady školy: Ing. Viliam Hakoš, PhD., za rodičov

  Zapisovateľ:                Bc. Božena Hreňová, pedagogický zamestnanec

  Člen:                           Ľubica Nemjová, pedagogický zamestnanec

                                      PaedDr. ThLic. Peter Orenič, riaditeľ eparchiálneho školského úradu,

                                                                              za zriaďovateľa

                                      ThLic. František Puci, protopresbyter, za zriaďovateľa

                                      Mária Obšiníková, nepedagogický zamestnanec

                                      Michal Hlodinok, za rodičov

   

  Údaje o počte detí: spolu 95 detí

  1. trieda – 23 detí    II. trieda – 23 detí      III. trieda – 24 detí     IV. trieda – 25  detí

   

   

   

   

  Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka základnej školy:

  Do základnej školy bolo zapísaných 35 detí, z toho 1 dieťa má odklad povinnej školskej dochádzky.

  Zoznam uplatňovaných učebných programov: (v prípade overovania – schválená doba na overovanie a rok, v ktorom experiment prebiehal):

  V školskom roku 2017/2018 sme vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňovali Školský vzdelávací program „Hopkáči na ceste za dobrodružstvom“. Školský vzdelávací program bol prerokovaný na zasadnutí pedagogickej rady, rady školy, schôdzi rodičov  a schválený zriaďovateľom.

  Údaje:

   - o počte zamestnancov (ku dňu konca školského roka):

  pedagogickí zamestnanci:                 9

  nepedagogickí zamestnanci:             5

  asistent učiteľa:                                 0

  • o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy (kvalifikovaní, nekvalifikovaní, dopĺňajúci si kvalifikáciu) ..........kvalifikovaní : 9

   

  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (forma vzdelávania, počet vzdelávaných, priebeh):

  V školskom roku 2017/2018 sa učiteľky zúčastňovali týchto foriem vzdelávania:

  Mgr. Katarína Čintalová – Funkčné vzdelávanie, MPC Prešov

  Monika Ješková – 1.ročník II. stupňa primárneho vzdelávania pedagogiky Katolícka univerzita Ružomberok, externá forma

   

   

   

   

   

  Učiteľky sa vzdelávali aj priebežne - prostredníctvom ponúk seminárov  Spoločnosti pre predškolskú výchovu Strážske a taktiež individuálne - prostredníctvom odbornej literatúry, časopisov, internetových zdrojov, metodických stretnutí.

   

   

  VÝSLEDKY VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, ANALÝZA HODNOTENIA

  VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU 2017/2018

   

  V školskom roku 2017/2018 sme pracovali podľa medzinárodnej klasifikácie vzdelávania Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a ŠkVP: „Hopkáči na ceste za dobrodružstvom“.

  Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa využívala hra ako vhodný prostriedok na dosiahnutie cieľov. Edukačné aktivity prebiehali zážitkovou formou. Vo výchove a vzdelávaní sme uplatňovali všetky formy: individuálnu, skupinovú, frontálnu alebo kombinovanú v závislosti od cieľov a obsahu výučby. Učiteľky zabezpečovali vysokú úroveň pripravenosti detí, pôsobili na rozvoj osobnosti dieťaťa, rozvoj komunikačných schopnosti a logického myslenia. Deti dosahovali praktické zručnosti primerané veku. Intenzívne pracovali s pracovnými listami pre jednotlivé vekové skupiny, osvojili si kultúrne a stolovacie návyky a zvládali starostlivosť o ústnu hygienu.

  Je potrebné naďalej vytvárať väčší priestor pri komunikácii s učiteľkami a dospelými a rozvíjať tak rečový prejav, ktorý je poznačený nárečím.

  Jazyk a komunikácia:

  • Dokážu formulovať jednoduché rozvité vety.
  • Väčšina deti nadväzuje rečový kontakt s dospelými a deťmi.
  • Jednoducho odpovedajú na kladené otázky vyplývajúce z textu.
  • Vedia čiastočne správne manipulovať s knihou, ako aj v nej listovať.
  • Dokážu rozčleniť slová na slabiky a zopakovať jednoduchý rytmus.

  Matematika a práca s informáciami

  • Vedia správne vymenovať poradie čísel: 56r. (1-10), 4-5r. (1-6), 3-4 r. (1-4)
  • Väčšina detí dokáže určiť počet predmetov v skupine vzhľadom k rozvojovej úrovni detí.
  • Hravou formou vedia vykonávať jednoduché – matematické operácie – pridávanie a odoberanie predmetov, určovanie viac a menej.
  • Dokážu poznať, pomenovať, zobraziť rovinné geometrické útvary – kruh, štvorec, trojuholník identifikovať, menej obdĺžnik. Z priestorových geometrických tvarov vedia poznať a pomenovať guľu.
  • V aktivitách vedia rozhodnúť o pravdivosti jednoduchých výrokov.
  • Dokážu vyberať, triediť objekty s danou vlastnosťou – podľa farby, tvaru, veľkosti a materiálu.
  • Ovládajú základné práce s digitálnymi technológiami (interaktívna tabuľa) a digitálnymi pomôckami (BeeBot).

  Človek a príroda

  • Väčšina detí dokáže triediť prírodné reálie podľa jednoduchých kritérií.
  • Na základe pozorovania si uvedomujú zmeny v prírode a vedia ich jednoduchým spôsobom opísať.
  • Vymenujú 4 ročné obdobia.
  • Dokážu rozpoznať známe druhy ovocia a zeleniny.
  • Dokážu pomenovať aké je dnes počasie.
  • Identifikujú živočíchy podľa druhu a opíšu druh potravy, ktorý konzumujú.
  • Rozpoznajú, pomenujú jednotlivé vonkajšie časti tela a niektoré deti i vnútorné orgány.

  Človek a spoločnosť

  • Jednoduchým spôsobom dokážu opísať typické znaky dňa a noci.
  • Vedia povedať a zároveň aj ukázať koľko majú rokov.
  • Väčšina deti vie povedať názov mesta, obce odkiaľ pochádza.
  • Vedia povedať názov materskej školy.
  • Rozlišujú dopravné prostriedky: auto, lietadlo, vlak, loď  a miesto ich pohybu.
  • Aktívne sa zapájajú do príprav osláv, sviatkov, odpustovej slávnosti.
  • Vedia vymenovať členov rodiny, povedať svoje meno a niektoré deti i priezvisko, poznajú mená učiteliek.
  • Poznajú meno patróna školy aj niektorých svätých.

  Človek a svet práce

  • Väčšina deti vie vymenovať niektoré povolania.
  • Na elementárnej úrovni používajú predmety dennej potreby a jednoduché náradia (hrebeň, uterák, zubnú kefku, detské záhradné nástroje).
  • Manipulujú s drobnými predmetmi, rozvíjajú si jemnú motoriku rúk.

  Umenie a kultúra

  • Spievajú piesne v rozsahu d1h1, c1-c2 s radosťou s oporou o hlas učiteľky, CD.
  • Pri speve piesní využívajú aj jednoduché tanečné improvizácie a prirodzený pohyb.
  • Imitujú pohyb v hudobnopohybových hrách.
  • Rady modelujú podľa vlastnej fantázie, využívajú dostupný materiál.
  • Kreslia pastelkami, farbičkami väčšinou abstraktné kresby.
  • Vedia interpretovať svoje kresby vlastnými slovami.

  Zdravie a pohyb

  • Majú osvojené niektoré základné hygienické návyky – umývanie rúk po použití toalety, po zašpinení sa a po jedle, umývanie zubov.
  • Jednoduchým spôsobom dokážu opísať stav zdravia a stav choroby.
  • Rešpektujú jednoduché pravidlá v pohybových hrách
  • Osvojili si základné polohy a postoje – stoj, kľak, sed, ľah, väčšina detí aj kotúľ vpred.
  • Ovládajú jednoduché techniky lezenia, skoku.

   

  OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY A OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY, A KDE JE POTREBNÉ ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ZLEPŠIŤ

  Silné stránky školy:

  • dobrá klíma školy, pozitívny vzťah v kolektíve, kresťanský duch, profesionalita
  • kreativita zamestnancov školy,
  • možnosť voľného prístupu detí k informačnokomunikačným technológiám,
  • spolupráca s inštitúciami, rodičmi, zriaďovateľom,
  • pravidelné formovanie zamestnancov pri stretnutiach s duchovným správcom školy,
  • vzdelávanie pedagogických zamestnancov
  • pozitívne vzťahy medzi zriaďovateľom a vedením školy,
  • modernizácia prostredia MŠ v interiéri : rekonštrukcia okien vo všetkých triedach, výmena linolea vo všetkých triedach, založenie plávajúcej povahy v spálničke 2. triedy, zakúpenie nových kobercov v 1. a 2. triede, výmena matracov v 1. triede a doplnenie nových postieľok vo všetkých triedach, zakúpenie interaktívnej tabuli do 3. triedy s príslušenstvom, zakúpenie nového počítača do riaditeľne, zakúpenie 4 detských fitness strojov cez projekt, dopĺňanie didaktických pomôcok, hrových .
  • zaujímavé mimoškolské akcie a aktivity, ktoré sú obľúbené medzi rodičmi : Úcta k starkým, Vianočné vystúpenie v Bazilike minor, Deň rodiny v MŠ

   

   

  Slabé stránky školy:

  • budova v zlom technickom stave: hnijúce rúry rozvádzajúce vodu, únik vody, WC a umyvárky v zlom stave, starý nábytok, ktorý je iba zmontovaný, oblepený
  • školský areál vstupný chodník, modernizácia školského dvora

   

  Opatrenia na odstránenie negatív:

  • zabezpečiť  zlepšenie materiálnotechnických podmienok s pomocou zriaďovateľa, Rady školy a sponzorov, mesta Michalovce ako vlastníkom budovy

  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:

  Deti našej materskej školy vystúpili s kultúrnym programom v októbri pri príležitosti úcty k starkým, v Bazilike minor počas jasličkovej slávnosti. V mesiaci máj pri slávení Odpustovej slávnosti MŠ, v jednotlivých triedach pri príležitosti Dňa matiek, Dňa rodiny. Deti z triedy predškolákov vystúpili s programom na námestí mesta Michalovce pri príležitosti Dňa rodiny  a v mesiaci jún sa slávnostne rozlúčili programom plným básní, piesní a tanca so zamestnancami, deťmi počas rozlúčkovej slávnosti.

  Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená:

  V školskom roku 2017/2018 sme pokračovali v spolupráci s pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Škola sa podieľa na programe Školské ovocie a odoberala ovocie, zeleninu a výrobky podporované z finančných zdrojov EÚ a súkromných zdrojov. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí  a výtvarnej súťaže Ochranárik 112, v ktorej Lukáš Zbojan získal 2. miesto. Projekt Dorotka a jej priatelia sme realizovali v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou, kde  vyškolení študenti zdravotníckej školy pravidelne prichádzali do MŠ a deti oboznamovali napr. s podaním prvej pomoci, zavolaním pomoci cez rôzne zaujímavé aktivity. V mesiaci apríl spoločne pripravili pri príležitosti Dňa zeme aktivity spojené s rôznymi úlohami, súťažiami.

  Krúžková činnosť:

  • Krúžok anglického jazyka   Centrum jazykov Želinský Michalovce
  • Výtvarný krúžok – ZUŠ sv. Cecílie Sečovce
  • Hudobnopohybový – ZUŠ sv. Cecílie Sečovce
  • Náboženstvo – pod vedením duchovného správcu Mgr. Rastislava Vargu

  Prehliadky a súťaže:

  Naša materská škola sa zapojila do súťaží:

  „Dúhový kolotoč“, „Svet okolo nás“, ,,Domestos“,  Slávik MŠ, Pohár o primátora mesta Michalovce v pohybovej zdatnosti detí predškolského veku

   

  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti Školskej štátnej inšpekcie:

  V školskom roku 2017/2018 vykonala Štátna školská inšpekcia následnú inšpekciu                     č. 8002/2017-2018 dňa 21.09.2017. V jej záveroch bolo vyjadrenie  o splnených opatreniach a akceptácii odporúčaní, ktoré sa týkali  zosúladenia najvyššieho počtu detí v triedach s rešpektovaním platných právnych predpisov.

  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:

  • Školné za šk. rok 2017/18 : 7070,00 EUR.  Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od zákonných zástupcov za obdobie 1.9.2017  do 30.6.2018, časť  z nich bola použitá podľa legislatívnych predpisov na výchovnovzdelávací proces detí a s ním spojené hmotné zabezpečenie.

  Rozpočet bežných výdavkov na rok 2018 vo výške 209 122,00 EUR

  Dotácie nenormatívne finančné prostriedky 6 065,00 EUR (predškoláci eur). Tento príspevok na 5-6 ročné deti bol použitý na zabezpečenie pracovných zošitov, učebného materiálu, didaktických pomôcok, vyplatenie autobusu na dopr. ihrisko Sobrance 2x, výlet predškolákov a iné s tým podľa legislatívy spojené výdavky na výchovno-vzdelávací proces.

  Čerpanie poskytnutej dotácie 1- 12/2017 mzdy 116 540,00 EUR

                                                    1 – 6/2018 mzdy   60 469,00 EUR

                                                       1 – 12/2017 tovar a služby 32 570, 00 EUR

                                                     1 – 6/2018  tovar a služby 13 603,00 EUR

                                                      

  Finančné prostriedky získané z iných zdrojov:

  • STAFER  zber papiera 120 eur, boli rozdelené na zakúpenie hyg. pomôcok
  • Vianočná burza – 160 eur, boli rozdelené do každej triedy po 40 eur,-

  Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole:

  Vo výchove a vzdelávaní sme rešpektovali rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné dispozície, diferencovali sme výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové možnosti a schopnosť detí vo všetkých organizačných formách denného poriadku. Denný poriadok vytváral dostatočný priestor na hru a učenie detí, boli dodržiavané zásady životosprávy a bol dodržaný pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu.

  Aktivity v MŠ:

  • „Deň materských škôl Slovenska“ – účasť na sv. liturgii detí v Bazilike minor
  • Európsky týždeň športu 23. – 30. 9. 2017
  • Účasť na koncerte Marťankovia v MsKS MI
  • Pečenie perníkov a príprava rôznych výrobkov na vianočnú burzu
  • „Jasličková slávnosť“  vystúpenie detí 3. a 4. triedy za účasti preosvieteného vladyku Milana Chautura, košického eparchu a veľkého počtu rodičov, starých rodičov v Bazilike minor spojený s tradičnou vianočnou burzou.
  • Účasť v pohybovej zdatnosti detí predškolského veku v štyroch kolách „Liga primátora“, Absolvovanie kurzu korčuľovania
  • Zapálenie sviečky pri kríži Baziliky minor spomienka na všetkých svätých a slávenie sv. liturgie s riaditeľom eparchiálneho školského úradu o. Petrom Oreničom.
  • „Snehová vločka“ – prednes poézie a prózy v mestskej knižnici v decembri
  • „Úcta k starším“ triedne vystúpenia pri príležitosti Mesiaca október – úcty k starším
  •  „Detský karneval“, „Deň zeme“ – ekologické aktivity spoluorganizované so Strednou zdravotníckou školou, Veľkonočné vajíčko“   výzdoba fontán v meste Michalovce
  • „Slávik materských škôl“ – súťažná prehliadka v speve piesní
  • „Deň matiek“  triedne vystúpenia, Účasť predškolákov na vystúpení detí  ZUŠ Talentum, „Deň detí“ – aktivity na školskom dvore 
  • „Deň rodiny“  vystúpenie v areáli MŠ spojené s občerstvením, cukrovou vatou
  • Školský výlet predškolákov na Lysú horu – Vranov a ZOO Košice
  • Posviacka tabla, Rozlúčková slávnosť  v spolupráci s rodičmi
  • Účasť na sv. liturgiách počas školského roka, modlitba Krížovej cesty

  Spolupráca školy s rodinou:

  Rodina je základnou bunkou spoločnosti. Rodina a škola sú inštitúcie, ktoré sa podieľajú na výchove i na celkovom osobnostnom rozvoji dieťaťa vo veku, kedy osvojené vedomosti, schopnosti či postoje vytvárajú východiskový základ pre ďalšie dotváranie osobnosti dieťaťa, čím neodmysliteľne pôsobia na jeho autentický život, prežitie detstva, na jeho prípravu pre vstup do základnej školy i do spoločnosti.

  Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi - žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú:

  Spolupráca so zriaďovateľom je na dobrej úrovni. Naďalej spolupracujeme s  Redemptoristami kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa Michalovskej viceprovincie z Baziliky minor, so základnými školami v meste, so Strednou zdravotníckou školou, mestskou knižnicou, s ostatnými materskými školami, s mestom Michalovce, Planetáriom, divadielkami a inými organizáciami či farskými spoločenstvami.

   

  V Michalovciach 30. august 2018                             Mgr. Katarína Čintalová, riaditeľka MŠ

   

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
  ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
 • 056/6283438

Fotogaléria