Záväzné zásady spracúvania osobných údajov v Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku v Michalovciach Súhlas na spracovanie osobných údajov

Súhlas na spracovanie osobných údajov

 INFORMOVANÝ SÚHLAS

Dolupodpísaný/-á zákonný zástupca dieťaťa navštevujúce Cirkevnú materskú školu blahoslaveného biskupa Vsiľa Hopku, Ul. J. Švermu 4, Michalovce

 

 1. dávam na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom:
 • Zúčastňovanie sa môjho dieťaťa na výchovno-vzdelávacích aktivitách organizovaných CMŠ aj mimo budovy a areálu školy (vychádzky, exkurzie, školské výlety, reprezentácie školy, kultúrne, športové, vzdelávacie a náboženské podujatia), ktoré sú organizované podľa plánu školy. Zároveň beriem na vedomie, že na dopravu pri realizácii daných aktivít sa môžu používať aj hromadné dopravné prostriedky.
 • Zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí na webovom sídle školy/školského zariadenia,  v rozsahu meno, priezvisko, názov školy, individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí.
 • Zverejňovanie fotografií a videozáznamov môjho dieťaťa na internetovej stránke školy a zriaďovateľa, na prezentáciu školy v médiách a pre dokumentačnú archiváciu
 • Zverejňovania výsledkov športových podujatí na webovom sídle školy/školského zariadenia, príp. na webovom sídle IS športu resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, trieda, názov školy.
 • Potvrdzujem, že som bol informovaný o práve odvolať svoj udelený súhlas so spracovaním osobných údajov rovnako jednoduchým spôsobom, akým som ho udelil zaslaním písomnej žiadosti na adresu:

Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku, Ul. J. Švermu 4, 071 0 1 Michalovce.

 

 1. beriem na vedomie:
 • Školský poriadok materskej školy
 • Použitie ochranného opatrenia podľa § 58 zákona č.245/200/ Z.z. o výchove a vzdelávaní
 • Spracovanie a používanie osobných údajov môjho dieťaťa v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o OOÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu nevyhnutnom na uskutočňovanie vvč s poukázaním na ustanovenia § 11 ods. 7, §157 ods. 3 a § 158 ods.1, ods.2 školského zákona

 

 1. Zaväzujem sa:
 • Bezodkladne oznámiť učiteľovi/riaditeľke MŠ závažné zdravotné problémy dieťaťa, ochorenia dieťaťa alebo členov rodiny prenosnou infekčnou chorobou, v prípade telef. upozornenia zo strany školy na výskyt náhlych zdravotných problémov dieťaťa počas pobytu v mš zabezpečím najrýchlejšie prevzatie dieťaťa do osobnej starostlivosti.
 • Pravidelne uhrádzať výšku školného podľa V

 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov  pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem  na obdobie školského roka 2018/2019.

 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 

 

 

 

 

 

Čitateľné meno a priezvisko zákonného zástupcu           .......................................................................

 

 

V Michalovciach  dňa  07 .01. 2019                                         .........................................................

                                                                                             podpis zákonného zástupcu dieťaťa

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
  Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
 • 0907 244 585

  056 628 34 38

Fotogaléria