Poplatky

 

Celodenná strava za dieťa: 1,37 euro/ deň /

Potrebné uhradiť najneskôr do 15. dňa v mesiaci.

– limit na nákup potravín 

– réžia kuchyne

 

a, desiata   0,30€

b, obed       0,72€

c, olovrant  0,25€

 

Spolu          1,27€ + 0,10€ réžia kuchyne

 

 

 
 

Vyhlásiť dieťa zo stravy môžete deň vopred, alebo v daný deň najneskôr do 8:00 hod.

Školné:

Poplatok za školné na 1 dieťa je 10-, eur.

Poplatok za školné na dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 3 roky  je 20-, eur.

- zvýšenie poplatku za školné platí od septembra 2015 /vrátane/.

/uhradiť najneskôr do 15. dňa v mesiaci/.

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
    ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
  • 056/6283438

Fotogaléria